PERTANYAAN DARI ALUMNI DALAM BAHTSUL MASAIL PERTEMUAN HARAKAH 1432 H :

Mohon penjelasan :
1. Dalam Menentukan awal Bulan apakah lebih mendahulukan Ru’yat daripada Hisab atau sebaliknya ?
Jawab :
Mendahulukan ru’yat, sebab anu sah teh ru’yat, hisab mah kanggo nguji ru’yat, bisi aya ru’yat anu muttaham, sebab aya jalmi adil anu dina ru’yatna bisa muttaham anu diragukan, misal ceuk hisab teu mungkin katingal hilal the tapi ru’yatna meunang hilal maka eta jadi muttaham
2. Siapa saja yang dimaksud tokoh wahabiah salafiah, dan apa saja ciri khas dari kelompok ini dalam Aqidah, Ibadah, Akhlak
Jawab :
asalnamah muhammad bin abdul wahhab, anjenna bentrok teh jeung saderekna sulaiman bin abdul wahhab, ari sadereknamah tetep sajalan jeung guruna syekh sulaiman kurdi di Madinah, abdullah bin wahhab pinter jalminateh, ngan sok gampil ngamusyrikkeun, akhirna ku walikota mekah diusir, biur ka syardi ibukota mekah ayeuna, ngahiji jeung raja anu memang beuga cita cita hayang ngarebut mekah, tah eta paham wahabiah anu sok musyrik musyrik kitu, ari nyebut jadi salafiah mah nu ayeuna, duka saha tokoh nateh, diganti salafi jadi wahabi salafi, lantaran meureun ningali yen ahlussunah teh aya ahlul hadits eta ahlul hadits the salaf, ahlul wijdan jeung ahlul kalam, ahlul kalam teh mutaakhirin, jadi hayangnateh diaku salaf supaya kaasup kana ahlul hadits.
(firman)

Mohon Penjelasan mengenai NII, Terorisme, dan Aliran Sesat. Menurut pandangan Ahlussunnah Wal Jamaah ?
Jawab :
Ari NII teh teu mutlaq salah, ngan mungkin teu bisa ngamasyarakatkeun Islam, nyieun tindakan drastis, cobi lamun tindakan teu kasar, siga carana ku ngamenangkan pemilihan umum bari ulah kasar jeung keras, siga masyumi baheula, kasar keras, ngamusyrikkeun, malah nyebut kafir sapotong sagala ka NU, eta anu benerna (tapi kurang tepat dina cara), tapi aya deui NII na anu palsu anu menang buatan amerika, dihijikeun kadinya kana NII anu bener, nu matak NII anu balener babari ditewakan, da eta kusabab aya penyusup.
(Tardi Firman Siddiq)

Hoyong dijelaskeun perkawis :
1. Sapertos kumaha Tata cara Sholat Masbuq di Al-Barkah supados teu ngabatalkeun kana sholat ?
Jawab :
Memang dina masbuq teh sok aya gerakan mundur, atawa ngeser kasisi, atawa ngarapetan, ngarenggangan, tapi ulah tilu lengkah tuluy tuluy,gerakanna ulah tilu lengkah tuluy tuluy, mun tilu lengkah mun teu tuluy tuluy teu nanaon, mun dua lengkah najan tuluy tuluy oge teu batal, dua lengkah teh upama suku katukang nu hiji terus nu hiji deui katukang pas rata eta dua lengkah, pami nu kaduateh lepas kalah tukang teuing maka jadi tilu lengkah.
2. Bentuk Pangaosan di TV anu ngahubungkeun panyawat disababkeun ku ngalakukeun ma’shiat/akhlak awon ?
Jawab :
Ah eta teh can puguh bener,can puguh pas kitu, ngan memang ari musibah teh lolobana akibat ma’siat, tapi ari dikitukeun mah terlalu…..kumahanya… jadi…. ‘alalllah, banget teuing, jeung manehannana asa geus beuga ma’unah, boa (malah asa) beuga karomah dina pandangannanateh, malah (mama) geus pernah ngadatangan nu kitu, ah sarua we jeung nu sejen, teuaya kelebihan , ngan etateh ngabeugaan cabang cabang na tina ujub
(Badri Sanusi)

Mohon penjelasan :
1. Bagaimana Hukumnya jual beli disupermarket tanpa ijab qobul sah atau tidak?
Jawab :
Eta the (ari) ijab qobul teh di wajibkeunnana dina madzhab syafi’I dina barang anu teu ghalib dibikeun, ari barang anu ghalib dibikeunmah (jadi) muathoh tea, etamah sawios teu ijab qabul ge, jeung ari ijab qabul teh teu kudu kieu “bi’tuka hadza bi kadza” tuluy “istaroytu hadza bikadza” teu kudu kitu, cekap ku nuhun oge, atawa terimakasih, anu nuduhkeun kana ridho pokonamah, pembeli ridho nyerahkeun duit penjual ridho nyerahkeun barang, dina batas anu teu galib di bikeun siga misalna meuli sepeda motor atawa anu nilai ratusan juta, cukup ku nuhun, atawa terimakasih etateh geus nuduhkeun kana ridho (eta ge tos ijab qabul)
2. Hukumnya jual beli Pupuk Organik (kompos) ?
Jawab :
Jual beli najis teu menang, tapi lamun eta najis aya manfaatna menang naqlul yad, naqlul yad tea, jadi ke teh upamanamah make basa, “kuring nyerahkeun ieu barang ka anjeun, anjeun nyerahkeun ieu barang ka kuring” jadi sanes basa jual beli, aya contona dina taqrib “asqottu haqqiie ‘an hadza bi kadza” hadza teh barang anu dipasrahkeun kaditu, kadza duitna, jadi upamanamah Asqottu haqqiee ‘an hadza bihadzihil fulus” barangna siga anjing anu aya manfaatna, ari teu aya manfaatnamah teu menang, tah saperti pupuk etateh najis anu aya manfaatna, jadi bisa ku naqlul yad, upama hadza kana barang nu aya (payuneun) tunjuk we (bari nyebat) “asqottu hadzihi bi kadza” ceuk anu narima na “qobiltu” tah eta basa ijabna kitu, anu ijabnateh nyaeta anu beuga barang najisna “asqottu haqqie” sabab lain milik, hak, jadi ulah “milki”, jadi lain jual beli asupna tapi naqlul yad, pelepasan haq
3. Bagaimana Hukumnya membeli daging ayam dari penjual yang bukan muslim?
Jawab :
Ari sakadar bukan muslimnamah teu nanaon, ngan tetep urang kudu waspada kana halal na eta daging, tina pamencitannana atawa nanaonnana, ari jual belinamah teu nanaon,ngan eta waspadana ku halalna eta daging, bisi dipencit ku manehanana, kudu eta we aya hiji kewaspadaan di urangna, naha penelitian naha beja atawa ghalib, naha terang saha nu mencitna, lamun teu tah urang waspadanateh, bisi dipencit ku manehanana, lain daging hayam wae, daging munding domba, tapi upama anu numutkeun saperti aya kornet anu geus dijamin ku majelis ulama halal, heg melina di non muslim meunang, tapi muamalah jeung lain muslim etateh hukumna makruh, muamalah naon we urang nginjem mobil, atawa nyewa mobil, urang ngagawekeun manehannaa sina jadi sopir urang, atawa urang jadi sopir manehanana, malah upami jadi jual jasa ka non muslim eta lebih banget makruh nateh, sabab jadi ngakhodam itu jadi istikhdam ka urang, ngan eta teh nyaeta, mun bisa di antisipasi ku muslim teh supaya ulah jadi ngajajah, lamun disiplin sadaya umat Islam, ulah meli ti non muslim, satahun we bubar, sabenerna alat politik anu kacida kuatna, ngan memang ari menang mah menang, Kangjeung rasul kantos muamalah kitu, abdas tina gentong nasroniyyah jadi mun tea mah muamalah nya keuna na kana rukhsoh kitu, tapi tetep, ari muamalah teh lain jual beli wae, nginjem atawa nginjemkeun najan teu ngamilik tapi aya haq penggunaan. (Eta ge muamalah, anu mun tiasa ulah ka non muslim)
4. Bagaimana Hukumnya Adopsi anak , dalam hal nashabnya?
Jawab :
Haram. Jeung teu jadi nashab.
5. diperbolehkan atau tidak hadirnya orang tua yang mewakilkan perwalian nikah anaknya
dimajlis akad tersebut?
Jawab :
Boleh, ngan ulah jadi saksi, eta teh teu menang hadir jadi saksi, ari hadir kitu mah ningalikeun meunang, nyaksian (= ningali) etamah teu nanaon, tapi ari jadi saksi anu dua, jadi rukun nikah eta teu menang, sabab wali teh bapak, bapak anu saagama, ari anu teu saagama komo moal bisa, aya keneh bapak aki teu jadi wali , upami wali teh dulur, maka etamah kudu di idzinan ku calon panganten awewena, “mangga tikahkeun abdi ku akang”, lamun dulur lalakina loba kudu ditangtukeun, mun ngan hiji hijina tah etamah idzin, sajaba idzin teh kudu tahsis deui, tapi najan geus idzin jeung tahsis teh tanyakeun deui “daek dikawinkeun ku akang teh?” atawa “daek dikawinkeun ku emang teh?” da nu mujbirmah ngan ukur bapa jeung aki, jeung saterusna aki ti bapak. (ketika wali nikah lain ku wali mujbir, maka kudu aya idzin jeung tahsis)
6. Apakah hadits
صلاة الليل مثنى مثنى
menjadi syarat mutlak bahwa shalat sunat dimalam hari harus 2 rakat dua rakat? Bahgaimana hukumnya shalat sunat yang jumlahnya lebih dari 2 rakaat dengan 1 salam?
Jawab :
Eta teh teu wajibو ngan alusna, kulantaran lamun dua salam teh leuwih loba surat, jeung leuwih loba tahiyat akhir anu panjang, afdholna.
(abdurrahman)

abdi alumni Angkatan 2009 bade tumaros masalah perbedaan 1 syawal 1432 H :
1. Kumaha hukumna kanggo urang salaku warga nahdliyyin ngiringan lebaran kaping 30 Agustus sami sareng muhammadiyyah, wajib di qodoan atanapi henteu shaumna ?
Jawab :
Upami Tasdiq kana ahli hisabna, lain taqlid, tapi tasdiq ku apal sabarah derajat, teu ningali kana muhammadiyahna ieu mah, lamun urang bade puasa atawa bade lebaran dasarna hisab, tapi urangna lain hasib, wajib tasdiq ka hasib nyaeta ku apal saanu derajat, manzilah diditu, ijtima’na sakitu, wujudul hilalna derajat dina waktu ghurub minimalna dua derajat, dibawah dua derajat teu imkan ru’yat tah eta teh kudu terang, lain ngan saukur ustad anu lebaranna ayeuna ngilu we, atawa ustad anu puasana ayeuna ngilu we, muhammadiyah oge can puguh tasdiq warganateh, sabab diintruksikeun ti pusatna kitu bari wargana can puguh apaleun, sabab yajuzu lihasibin wa liman yassodaqo an ya’mala bihisabihi ibtidaisshoum wal ied, tapi yusannu ikhfa ulah disebarluaskeun, nyaeta muhammadiyah teu make fiqih urang, jadi we disebarkeun, malah mungkin politik we hayang beda. Patokan tasdiq teh anu ilmiah, jadi ulah aya kemungkinan kemungkinan anu lain, kudu buled, jadi kudu yakin anu teu cukup ku tashowwur atawa ku dzhon. Ari dzhon mah idroku thorofirrojih masih aya tingkat marjuh etateh, ari syak mah idroku thorofin ala haddin sawa, ari yakinmah idrokun jaazimun, teu aya lolongkrang kanggo ragu.
2. Sakumaha nilai wajibna urang taat ka Pamarentah dina masalah ngiring kana kaputusanna (1 Syawwal 1432 H) dosa atanapi henteu upami benteun dina 1 syawwal tea ?
Jawab:
Dosa, kajabi hasib, memang salami teuacan ngajalankeun syariat Islam jadi waliyyul amri bid dlaruri, ari taatnateh dlaruri, ari nu taatna ikhtiyarimah teu, dosa mun teu nurut ka waliyyul amri upami dlaruri, dlaruri teh lamun matak bahaya, maka jadi kudu patuh nateh, siga mematuhi peraturan lalulintas lamun teu ngagugu tabrakan urang, jadi wajib patuh nateh tah eta dlaruri teh kitu, etateh waliyyul amri bissyaukah teh kitu, atawa manehnat\ we nyieun tindakan ka urang ketika teu patuh teh ditangkep, di bui atawa di ta’zir, ari ulil amri teh kedah dua nyaeta ahlul halli wal aqdi sareung waliyyul amri, gabungan tina dua eta jadi ulil amri, diurang teu acan memenuhi persyaratan tah kana ahlul halli wal aqdi MPR DPR teh, jadi teu ngagaduhan nilai eta, oge dasarna teu ngagunakeun syariah
(Abdullah, angkatan 2009)

Abdi alumni angkatan 2010, punteun bade tumaros dupi tilas cai kahampangan anu nempel dina lantai wc, teras warnana janteun koneng eta lantai teh, teras dibanjur ku cai, teras eta cai teh ngacret kana anggoan, naha eta najis atanapi henteu ? hoyong sareng sumber referensi kitabna.
Jawab :
Najis aeniyyah anu jadi pulas kitu maka pulas eta najis, sabab syarat ngaleungitkeun najis ainiyyah mah kedah leungit tilu hal tea ainuhu, wa launuhu, wa rihuhu, aya keneh warna tina najis maka najis, lamun kaseblok maka jadi mutanajis caina, sabab cai saeutik kena ku najis maka jadi mutanajis, lamun kitumah kakeueum ku qullatain teu, ituna (najisna) teu jadi suci najan kaseblokan ge, da launuhu teu leungit.
(mu’min, angkatan 2010)

Kumaha menyikapi hiji SMS anu dina isi smsna :
“kirim SMS ini, nanti dalam jangka 1 minggu akan mendapat Rizki , tapi kalo anda tidak mengirim, anda akan mendapat musibah”
Jawab :
Ah etamah (teu aya nilaian), memang sok aya pangaruhna kanu sieunan sok jadi borangan
(zahid)

Iklan

One response to “PERTANYAAN DARI ALUMNI DALAM BAHTSUL MASAIL PERTEMUAN HARAKAH 1432 H :

  1. hatur nuhun ustadz…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s